Le dernier Message du Christ en Malagasy

07/04/2015 20:31

Jean-Jacques a traduit aujourd'hui le message de Christ en Malagasy pour le Groupe Paysans de Madagascar et son Peuple !

07.04.2015 bonsoir SL;

voilà la traduction de message de Seigneur CHRIST aux hommes , le jour de Pâques  2015.
je veux duplier cette traduction pour le NG et les hommes à Madagascar.
samedi prochain ; je vais organiser un réunion avec le NG paysans pour voir le video que Chrys et toi avez faites pour Madagascar et la profession de foi.
pour le message de M.St GERMAIN je doit faire la traduction demain ( c'est la première fois que je traduit le message de M.St Germain en Malagasy)
- je dois parler aussi sur le retour de CHRIST selon message de CHRIST et M.St GERMAIN le jour de  pâques.
tu peux me donner de texte ou orientation sur cette échange avec le NG.
je me sens bien avec l'énergie de ton adombrement moyenne; mais le changement est palpable au niveau monade ( il y a de moment de forte présence et de basse fréquence d'énergie).
joie et amour pour le service de Christ par ton aide et soutien SL et l'équipe CDF.
unité et amour 

jean jacques

CLEFSDUFUTUR – 05.04.2015 – CHRIST

ity ny hafatra omenao ny olona rehetra

 

Amin’izao andro Paska izao, volana fenomanana ao @ Alahamady ( bélier), Hiakatra ambony ho any @ Adriamanitra ray ao,ary hanome anareo an’iSL,zanako vavy maminy foko ;izay afaka hanampy anareo sy hampita sy hanomeny heriko (Christ) avy amin’ny alalànn’i SL .

Efa maro ny voa tsara avy amin’i Kristy eto an-tany,ny tany vaovao dia efa mitsangana avy @ taloha.

Ny herin’iKRISTY dia efa nanao ny asany teto an-tany,ary efa be dia be izany hatramin’ny taona 2008, efa  7 taona izao,hatramin’ny fotoana nanoratan’i SL voalohany ny boky nosoratan’i JESOSY izay rainy.

Izao Kristy dia efa nanome anareo zavatra maro.Tonga ny fotoana izay handaozako anareo.Ianareo, ankehitriny, no hitondra sy hiasa @ anarako.

Efa nomeko anareo avokoa ny fitaovana sy ny herin’ny  ampingan’ny fahazavana.ianareo ilay tafika masina ny fandresena an’i KRISTY.

Ny herin’ny hazavana fanahy masina avy amiko dia ao @ SL sy izay miaraka rehetra mamita ny asa masina KRISTY , dia mifandray amiko avokoa.

Izao KRISTY dia mampandre anareo ny fanavaozana vaovao.Efa eto an-tany izany,efa nomena avokoa anreo ny fitaovana rehetra .Mila mametraka izany fanavaozana vaovao ao @ Kristy isika izao,ary hamafisina,sy hihoarana izay rehetra sakana sy  fandrika rehetra mbola misy eo amin’ny lalàn’ny fandresen’ny MARINA ao amin’ny KRISTY, mba ho tafapetraka ny fandriampahalemana eto an-tany.

Satria i SL no mitazona sy mitondra ny heriko(Kristy) sy ny feoko,izy no hiaro izany lamina sy drafitra napetrak’I kristy  ao amin’ny ONU ary hanaraka azy ianareo satria SL no mitondra ny teny fahamarinana,teny mendrika sy rariny,izay teniko KRISTY.

Maitre St GERMAIN dia izy no nomeko fahefana hitondra teny sy hanampy ny olona.Izy no hanohy ny asa rehetra,ary avy @ Maitre St GERMAIN no hiainga ny torohevitra rehetra mba hatanteraka ny ho avy ny tany .

Izao KRISTY dia handao anareo ary efa nanome ny zavatra sy fitaovana rehetra anareo.Anjaranareo indray izao,mananà fandavan-tena ho an’i Kristy,mba ahafahanao hiasa ho an’ny lamina sy drafitra Kristy,ho amin’ny fandriampahalemana sy ny firindrana eto an-tany.

Ny lalàna an’Andriamanitra rehetra dia mihatra avokoa.Namita ny asako aho(Kristy),ary nampiabo ny fahamasinanasy fahazavana  tato amiko izany,nampitomboiko koa ny fahamasinana sy fahazavana tamin’ireo izay nanaraka sy ireo izay nanome fitiavana  ahy aho(Kristy),niaro ny fiainan’izy ireo ary  nanohana.Ny fianakavaiana MASINA – Ny fikambanana Groupe Clefsdufutur – Ny fikambanana Groupe Paysans de Madagasikara, ary ireo izay tsy ho voalazako eto ny anarany ,izay voasoratra  ato ampoko izany (KRISTY)

Nahavita ny fepotoana nanaovako ny asako izay nanirahin’Andraiamanitra ahy aho,Ny asako izay hitondra ny fahamasinana ho an’ny olombelona ( élevation del’humanité vers Dieu)

Vitsy anefa no namaly ny antso avy amin’ni KRISTY.

Ny fiarovana ny lalàna ARA-DRARINY,FIRAISANKINA, NY FITIAVANA hatramin’ny farany fahafatesana mba ho iray tanteraka @ Kristy.

Mafy tokoa ny ady ho an’ireo izay mbola misalasala.

Manana fandresena sahady kosa izay manana FINOANA ao @ KRISTY.

Ny herin’ny ampingan’ny fahamasinana sy fahazavana dia tsy hanampy afa tsy izay manana FINOANA.

Handeha aho (kristy) hanoy ny lalàna napetrak’Andriamanitra ho an’izao tontolo izao, ary ao amin’ny  fanahy lehiben’izao tontolo izao ( consciences cosmiques),nefa ianareo et an-tany dia tsy maintsy hamita ny asanareo : mandehana hatramin’ny farany amin’ny asan’i Kristy :FIRAISANKINA ,FANDRIAMPAHALEMANA,NY FIAINANA ARA-PANAHY ary OMEO VONINAHITRA KRISTY izay fahasoavana lehibe ho an’ny tany sy ny olombelona sy nanomana ny ho avy ho antsika : NY IRAKA HO AN’NY TANY NATAON’I KRISTY.

Tanterao  ao anaty fo feno fitiavana ny asa rehetra,hataovy amin’ny anarako Kristy izany, izay TIA ANAREO TOKOA ary manome ny hery rehetra sy ny zavatra rehetra anareo.

Ary amin’izany dia hitohy ny lamina sy drafitra fahamasinana sy fahazavana, eny hihoatra lavitra noho ny fandiampahalemana tsotra ny  vokany.

Ny fanavaozana sy fandaminana ny tany dia manomboka.

Efa tafahombona ny FANAHY ZANAK’OLONA hiasa hampitambatra ny zanak’olombelona,ilay olombelona vaovao ( âme éveillée), ho amin’ny ho avy :NY TANY :NY IRAKA AVY @ SIRIUS izay hanome ny fampianarana  vaovao ho an’ireo groupe  izay mikaroka ny filaminana ny manodidina ny tany, ireo manakaiky ny univers( izao  tontolo izao).

Ny anjara asan’ny tany dia ny mampiakatra ny olona ho amin’ny fahamasinana (conscience divine),ho amin’ny firaisakina ny olona – izao tontolo izao (univers) izay manamarina ny fahatongavako teto an-tany ( KRISTY)

Tsy misy tany hafa any ivelany izao tonotolo izao (univers) mihaina ny  vanim-potoana hiainan’ny olombelona izao : NY FAMONJENA MASINA MATETIKA MBA  HAFAHAN’NY OLOMBELONA MIFOHA ARA-PANAHY sy MANATANTERAKA NY IRAKAN’ ANDRIAMANITRA HATAONY.

Hiakatra ho amin’ny avo eo amin’ny asan’andriamanitra aho(kristy), ary miaraka amiko koa, ny fiakaran’ny herim-panahy ny izao tontolo izao (conscience de l’univers), satria ny fifohazam’panahy ny olombelona dia miakatra miaraka amiko.

Miteny ny olona fanahy aho fa tsy miteny ny olona vatana sy saina

Ny olona rehetra izay mbola miaina ny fiainana ara-nofo ( vie matériel) dia ho foana avokoa  mba hafahan’ny olona manam-panahy miaina( homme âme) : ny fiainana ara-panahy hitoetra eto an-tany (la vie divine rééllement vécue sur terre)

Ny tetik’asa ho an’ny TANY dia tena lehibe tokoa, ka ny hery mitambatra rehetra tokony hanao sy hiasa dia tena ilaina, ary tena fototra lehibe ho an’ny ho avy tany izany.

Ny zavatra hiseho eo @ fiainan’ny zanak’olombelona dia fitsapana lehibe farany :izay hampisaraka ny lasa rehetra-ny hoavy, ny olona ara-nofo sy ny olona fanahy ( éveillée)

Tena vanim-potoana sarotra tokoa izao ; ary tena mampatahotra, nefa izay manana FINOANA KRISTY dia hanana ny HERY AMPINGAN’NY FAHAMASINANA sy FAHAZAVANA.

EFA NOMEKO ANAREO DAHOLO NY ZAVATRA REHETRA.Hitoetra miaraka aminareo ny zanako vavy SL mba hampahery anareo, nahazava ny drafitra napetrak’andriamanitra ho an’ny tany.SL dia Hitondra ny heriko rehetra (KRISTY) mandrampahatonga ny fahafatesany .

Iny  heriko sy hazavako KRISTY dia mitoetra ao Masoandro ara-panahy «  sur Billat »

Ary isika hampivondrona ny hery ao @ point de ralliement mba hiasa ho an’ny fandresena Kristy, ho amin’ny drafitra faniampahalemana, sy hampintsingerina ny fanahy zanak’olombelona.

Hisy fiovana lehibe hiseho eto an-tany izay hamaritra sy hametraka  ny ho avy.Efa maro ny porofo azo homena ny olombelona .Ary ho fantatry ny olona rehetra izany , sy ireo toerana telo izay tany masina hihorenan’ny herin’i KRISTY izay hitoeran’ny voninahitry Kristy, ho hita maso ary tokony hofantatra sy hampahafanatarina : SYRIE- France ONUG – CENTRAFRIQUE

Nahavita ny asako aho – Tanteraho ny anjaranareo olombelona.

Mifohaza ianareo ( réveil spiriutelle) olona vaovao  hatramin’ny farany ho tonga ao amiko ( KRISTY)

Hatsangano ny fiainana vaovao,ny fiainana ara-drariny,ny firindranny fiainana, ny fiainam-panahy.

EFA NOMEKO ANAREO NY « LES CLEFS DU FUTUR »

CHRIST-SL, 05.04.2015